протокол от РОСА 10-06-2019 от 11:00ч. 

 протокол от РОСА 27-06-2018г. от 11:00ч.

 

 

протокол от ИОСА 28-06-2017 от 15:00 ч. 

протокол от РОСА 28-06-2017 от 11:00ч.

 

протокол от РОСА 13-06-2017 ОТ 11:00ч. НЕПРОВЕДЕНО

протокол от ИОСА 13-062017 от 15:00ч. НЕПРОВЕДЕНО

протокол - 27.06.2016

протокол-18.04.2016   

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

“ТРАКИЙСКИ ПАМУК”АД

ГР.СТАРА ЗАГОРА

ПРОВЕДЕНО НА 18.04.2016ГОД. Днес 18.04.2016год. съгласно  чл.223 от ТЗ, чл.115 от ЗППЦК,  протокол от 10.03.2016г. от заседание на Съвета на директорите и в съответствие с обявената покана в Търговския регистър на Агенцията по вписване на 15.03.2016г. в гр. Стара Загора, кв.Индустриален №50 в  залата на Дружеството се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на “Тракийски памук”АД. Регистрацията на акционерите /пълномощниците/ започна съгласно публикуваната покана в 10:00 часа  и приключи в 11:00 часа.В посочения за начало час за започване на извънредното общо събрание Изп.Директор г-н Димо Петров констатира, че към този час: 11:00 са регистрирани 230865 броя акции, които съгласно  Акта за актуално състояние в Централен Депозитар АД  представляват 86.47% от капитала на дружеството. Съгласно изискванията на ТЗ необходимия кворум е налице и събранието се откри в 11:00часа На събранието присъстваха членовете на Съвета на директорите на Дружеството:Димо Петров Петров и Люба Георгиева Димитрова.   Г-н Димо Петров Петров уведоми присъстващите акционери, че на събранието не присъстват акционери, представлявани чрез пълномощници и предложи за делово протичане на събранието да бъдат избрани  за председател, секретар и преброител следните лица: Председател:  Люба Георгиева ДимитроваСекретар:        Емилия Иванова ПавловаПреброител:    Таньо Иванов Тончев Други предложения не постъпиха. Г-н Димо Петров предложи за гласуване направеното предложение.Общото събрание реши:Приема за Председател: Люба Георгиева Димитрова, Секретар:Емилия Иванова Павлова, Преброител: Таньо Иванов ТончевГласували: 230865За:               230865Против:         нямаПриема се Председателя г-жа  Люба Георгиева Димитрова обяви пред Общото събрание предварително обявения дневен ред, при който протече събранието:1. Приемане на решение във връзка с условията и целесъобразността на сделки по чл 114 от ЗППЦК, предложени в Мотивиран  доклад на СД  за одобрение от ОСА.Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството одобрява предварително всички сделки за продажба на активи на дружеството на цена не по-ниска от 90% от данъчните оценки на съответните активи и овластява Съвета на директорите на “ТРАКИЙСКИ ПАМУК” АД, гр. Стара Загора  да извърши  продажби, при  условия и срокове, описани в Мотивиран доклад на СД  описаните по-горе недвижими имоти и възлага на изпълнителния директор на СД на инж. Димо Петров  да сключи договори за продажба. Всички средства реализирани от тези продажби да се насочват изключително за погасяване на задълженията.След погасяване на всички задължения на дружеството да се преустановят продажбите на активи. По т.1 от дневния ред Г-жа Димитрова даде думата на г-н Димо Петров. Г-н Петров изчете публикувания мотивиран доклад и покани присъстващите за въпроси. Нямаше въпроси и разисквания.Председателя на събранието г-жа Димитрова предложи да се престъпи към гласуване на решение по т.1 от дневния ред. Решение:Общото събрание одобрява и  приема мотивирания доклад на СД и реши: Общото събрание на акционерите на дружеството одобрява предварително всички сделки за продажба на активи на дружеството на цена не по-ниска от 90% от данъчните оценки на съответните активи и овластява Съвета на директорите на “ТРАКИЙСКИ ПАМУК” АД, гр. Стара Загора  да извърши  продажби, при  условия и срокове, описани в Мотивиран доклад на СД  описаните по-горе недвижими имоти и възлага на изпълнителния директор на СД на инж. Димо Петров  да сключи договори за продажба. Всички средства реализирани от тези продажби да се насочват изключително за погасяване на задълженията.След погасяване на всички задължения на дружеството да се преустановят продажбите на активи. Гласували:         230865За:                     230865Против:                 нямаПриема се Поради изчерпване на дневния ред в 11.55 часа  извънредното общо събрание на акционерите на “Тракийски памук”АД гр.Стара Загора  бе закрито. Неделима част от протокола са:1.Списъка на присъстващите акционери и техните представители.2.Документите свързани със свикването на Общото събрание.   

протокол - 15.04.2016     

  УВЕДОМЛЕНИЕ от 15.04.2016г.     Днес 15.04.2016г в гр.Стара Загора в административната сграда на Дружеството беше насрочено Общо събрание на акционерите с час за начало на регистрацията 10,00ч. и начало на заседанието 11,00ч. В обявения за начало на ОС час 11.00ч. за участие в ОСА нямаше регистрирани акционери - 0,00 /нула/бр.акции или 0% от капитала на дружеството. Съгласно устава на Дружеството събранието не може да бъде проведено.  Датата, часа и мястото на новото заседание на ОСА са посочени предварително в обявената  в ТР покана.                                                                                                  Директор: .............................                                                                     / Л.Димитрова/

 

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

“ТРАКИЙСКИ ПАМУК”АД

ГР.СТАРА ЗАГОРА

ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2015ГОД. Днес 30.06.2015год. съгласно  чл.223 от ТЗ, чл.115 от ЗППЦК,  протокол от 25.05.2015г. от заседание на Съвета на директорите и в съответствие с обявената покана в Търговския регистър на Агенцията по вписване на 29.05.2015г. в гр. Стара Загора, кв.Индустриален №50 в  залата на Дружеството се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Тракийски памук”АД. Регистрацията на акционерите /пълномощниците/ започна съгласно публикуваната покана в 10:00 часа  и приключи в 11:00 часа.В посочения за начало час за започване на редовното общо събрание Изп.Директор г-н Димо Петров констатира, че към този час: 11:00 са регистрирани 230865 броя акции, които съгласно  Акта за актуално състояние в Централен Депозитар АД  представляват 86.47% от капитала на дружеството. Съгласно изискванията на ТЗ необходимия кворум е налице и събранието се откри в 11:00часа На събранието присъстваха членовете на Съвета на директорите на Дружеството:Димо Петров Петров, Люба Георгиева Димитрова и Донка Кирилова Петрова. Г-н Димо Петров Петров уведоми присъстващите акционери, че на събранието не присъстват акционери, представлявани чрез пълномощници и предложи за делово протичане на събранието да бъдат избрани  за председател, секретар и преброител следните лица: Председател:  Люба Георгиева ДимитроваСекретар:        Емилия Иванова ПавловаПреброител:    Таньо Иванов Тончев Други предложения не постъпиха. Г-н Димо Петров предложи за гласуване направеното предложение.Общото събрание реши:Приема за Председател: Люба Георгиева Димитрова, Секретар:Емилия Иванова Павлова, Преброител: Таньо Иванов ТончевГласували: 230865За:               230865Против:         нямаПриема се Председателя г-жа  Люба Георгиева Димитрова прочете пред Общото събрание предварително обявения дневен ред, при който протече събранието:1.Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014год;. 2.Приемане на ГФО на дружеството за 2014 год. и доклада на експерт-счетоводителя; 3.Приемане на доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Тракийски памук“ АД за 2014 г;4.Отчет за дейността на одитния комитет на „Тракийски памук” АД през 2014г;  5.Отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите;  6.Приемане на решение за покриване на загубата за 2014год; 7.Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2014год; 8.Избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2015 год;  9. Избор на нов Съвет на директорите;10.Определяне размера на възнаграждението и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите;  11. Избор на Одитен комитет на Дружеството, съгласно разпоредбата на чл. 40ж  от Закона на независимия финансов одит, определяне на председателя и мандата на одитния комитет;  12.Приемане на политика на възнагражденията на членовете на СД;  По т.1 от дневния ред г-н Димо Петров – изпълнителен директор на “Тракийски памук”АД запозна присъстващите на Общото събрание с доклада на СД за дейността на дружеството през 2014 год.По т.1 от дневния ред Общото събрание реши:ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г;Гласували:         230865За:                     230865Против:                 нямаПриема сеПо т.2 от дневния ред одиторския доклад за извършената проверка на счетоводния отчет за финансовата 2014год. прочете г-жа Люба Димитрова. По точка 2 от дневния ред общото събрание реши:Приема Годишния Финансов Отчет на Дружеството за 2014г. и доклада на експерт-счетоводителя.Гласували:         230865За:                      230865Против:     нямаПриема се. По т 3. от дневния ред Г-н Петров изчете доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ Тракийски памук “ АД за 2014 гПо точка 3 от дневния ред общото събрание реши:Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ Тракийски памук “ АД за 2014 гГласували:         230865За:                      230865Против:     нямаПриема се.            По т.4 от дневния ред г-жа  Люба Димитрова  прочете Отчета за дейността на одитния комитет на Тракийски памук АД през 2014г.  По точка 4 Общото събрание реши:Приема Отчета за дейността на одитния комитет на Тракийски памук АД през 201Гласували:         230865За:                     230865Против:             нямаПриема се По т.5 от дневния ред Отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите Директора за връзка с инвеститорите Емилия Павлова прочете доклада за дейността си през 2014 год.По т.5 Общото събрание реши:Приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 201Гласували:         230865За:                     230865Против:             нямаПриема се По т.6 от дневния ред Приемане на решение за покриване на загубата за 2014год. От името на СД  Г-жа Люба Димитрова предложи на ОСА  загубата за 2014 год. да бъде покрита за сметка на резерва от минали години. Не постъпиха други предложения  По точка 6 Общото събрание реши:Загубата за 2014год. да бъде покрита за сметка на резерва от минали години.   Гласували:        230865За:                     230865Против:             нямаПриема се Точка 7 от дневния ред – освобождаване от отговорност на СД за дейността им през 2014год. По т.7 Общото събрание на акционерите реши:Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014год.Гласували:         230865За:                      230865Против:             нямаПриема се. Точка 8 от дневния ред избор на експерт-счетоводител на Дружеството Председателя на събранието г-жа Люба Димитрова предложи за 2015 год.експерт-счетоводител на “Тракийски памук”АД да бъде г-жа Гинка Георгиева Червенкова, дип.№ 0547/2001г.  гр.БургасНе постъпиха други предложения . По точка 8 Общото събрание реши:Избира за експерт-счетоводител за финансовата 2015год. г-жа Гинка Георгиева Червенкова, дип.№ 0547/2001г.  гр.Бургас Гласували:         230865За:                      230865Против:            нямаПриема се. Точка 9 от дневния ред- избор на нов Съвет на директорите. Г-н Димо Петров предложи на ОС  да  преизбере сегашния състав на СД: Димо Петров Петров, Люба Георгиева Димитрова, Донка Кирилова Петрова.  Не постъпиха други предложения . Общото събрание на акционерите реши: Избира за член на СД: Димо Петров ПетровГласували:         230865За:                      230865Против:             нямаПриема се. Избира за член на СД: Люба Георгиева Димитрова Гласували:         230865За:                      230865Против:             нямаПриема се. Избира за член на СД: Донка Кирилова ПетроваГласували:         230865За:                      230865Против:             нямаПриема се.По т.9 от дневния ред- избор на нов Съвет на директорите Общото събрание на акционерите с поименно гласуване преизбра сегашния състав на СД. Точка 10. Определяне размера на възнаграждението и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите. Г-н Димо Петров предложи на ОСА да определи брутно месечно възнаграждение на  членове на Съвета на директорите в размер на пет минимални заплати за страната и гаранцията за управление, която членовете на Съвета на директорите следва да внесат да бъде в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.Други предложения –нямаПо точка 10 Общото събрание на акционерите реши:Приема направеното предложение и определя брутно месечно възнаграждение на   членове на Съвета на директорите в размер на пет минимални заплати за страната и определя гаранцията за управление, която членовете на Съвета на директорите следва да внесат да бъде в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.Гласували:         230865За:                      230865Против:            нямаПриема се. Точка 11.Избор на Одитен комитет на Дружеството, съгласно разпоредбата на чл. 40ж  от Закона на независимия финансов одит, определяне на председателя и мандата на одитния комитет; Г-жа Люба Димитрова от името на съвета на директорите предложи на ОС съгласно разпоредбата на чл. 40ж  от Закона на независимия финансов одит Съвета на Директорите да изпълнява функциите на одитен комитет с мандат съвпадащ с мандата на СД определен в устава – пет години и председателя на СД да изпълнява функциите на председател на Одитния комитет.Други предложения –не постъпиха.По точка 11 Общото събрание реши: функциите на одитен комитет в дружеството да се осъществяват от Съвета на директорите, определя Председателя на СД да изпълнява функциите на председател на Одитния комитет и определя мандата на Одитния комитет да бъде пет години. Гласували:         230865За:                      230865Против:            нямаПриема се.  Точка 12.Приемане на политика на възнагражденията на членовете на СД. Г-н Димо Петров – изпълнителен директор на “Тракийски памук”АД запозна присъстващите на Общото събрание с политика на възнагражденията на членовете на управителните органи.Не постъпиха  предложения. По точка 12 Общото събрание на акционерите реши: Приема предложената политика на възнагражденията на членовете на управителните органи Гласували:         230865За:                      230865Против:            нямаПриема се.  Поради изчерпване на дневния ред в 12.35 часа Общото събрание на акционерите на “Тракийски памук”АД гр.Стара Загора  бе закрито. Неделима част от протокола са:1.Списъка на присъстващите акционери и техните представители.2.Документите свързани със свикването на Общото събрание.