Начало на статията
Устав на дружеството
Глава втора
Глава трета
Глава четвърта
Глава пета
Глава шеста
Глава седма
Всички страници

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ТРАКИЙСКИ ПАМУК” - СТАРА ЗАГОРА
 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛ.1.СТАТУТ.

(1)/изм.с реш на ОСА на 13.06.2013г/ „ТРАКИЙСКИ ПАМУК”АД Е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, УЧРЕДЕНО КАТО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО, ПРИ СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И Е ПУБЛИЧНО ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНО ПРИЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА. ДРУЖЕСТВОТО ОСЪЩЕСТВЯВА СВОЯТА ДЕЙНОСТ ПРИ СПАЗВАНЕ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ТЗ, ЗППЦК И ПОДЗАКОНОВИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ПО ПРИЛАГАНЕТО ИМ, КАКТО И НА ОСТАНАЛИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА НА ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА.
(2) С ТОЗИ УСТАВ СЕ УРЕЖДАТ ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ АКЦИОНЕРИТЕ, ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

 ЧЛ.2.ФИРМА/НАИМЕНОВАНИЕ/.

ФИРМАТА НА ДРУЖЕСТВОТО Е "ТРАКИЙСКИ ПАМУК" АД, КАТО СЕ ИЗПИСВА И НА ЛАТИНИЦА.

 ЧЛ.3.СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ.

(1) СЕДАЛИЩЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО Е ГР.СТАРА ЗАГОРА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
(2) /изм.
с реш на ОСА на 13.06.2013г/ АДРЕСЪТ НА УПРАВЛЕНИЕ Е УЛ.”ИНДУСТРИАЛНА”№ 50

 

ЧЛ.4./изм. с реш на ОСА на 13.06.2013г/ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

 

ДРУЖЕСТВОТО ИМА ЗА ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СОБСТВЕНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ.

 

ЧЛ.5 СРОК

 ДРУЖЕСТВОТО СЕ УЧРЕДЯВА ЗА НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК.