Дейност

Срок

Представяне пред Комисията за финансов надзор, „БФБ-София” АД и обществеността, чрез X3NEWS (www.x3news.com) на междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2018г.

Не по-късно от 30.01.2019г.

Представяне пред Комисията за финансов надзор, „БФБ-София” АД и обществеността, чрез X3NEWS (http://www.x3news.com/) на одитиран годишен финансов отчет за 2018г.

Не по-късно от 30.03.2019г.

Представяне пред Комисията за финансов надзор, „БФБ-София” АД и обществеността, чрез X3NEWS (http://www.x3news.com/)  на междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2019г.

Не по-късно от 30.04.2019г.

Представяне пред Комисията за финансов надзор, „БФБ-София” АД и обществеността, чрез X3NEWS (http://www.x3news.com/) на поканата за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите (РГОСА)заедно с писмените материали на КФН, “БФБ-София” АД и Централен депозитар АД.

Не по-късно от 30.05.2019г.

Обявяване на поканата за общото събрание по чл. 223, ал. 4 от ТЗ в търговския регистър и публикуването и в   http://www.x3news.com/.

Не по-късно от 30.05.2019г.

Определяне на лицата с право на глас в РГОСА (книга на акционерите от Централен депозитар).

14 дни преди датата на насроченото РГОСА.

Провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите.

Не по-късно от 30.06.2019г.

Представяне пред Комисията за финансов надзор, „БФБ-София” АД, Централен депозитар АД и обществеността, чрез X3NEWS (http://www.x3news.com/) на уведомление за паричен дивидент, в случай че се гласува от РГОСА.

Незабавно

Представяне пред Комисията за финансов надзор, „БФБ-София” АД и обществеността, чрез X3NEWS (http://www.x3news.com/) на протокола от РГОСА.

3 работни дни от провеждането на ОСА

Представяне пред Комисията за финансов надзор, „БФБ-София” АД и обществеността, чрез X3NEWS (http://www.x3news.com/) на междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2019г.

Не по-късно от 30.07.2019г.

Представяне пред Комисията за финансов надзор, „БФБ-София” АД и обществеността, чрез X3NEWS (http://www.x3news.com/) на междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2019г.

Не по-късно от 30.10.2019г.