“Тракийски памук”АД е регистрирано на основание Решение 1281/08.05.1997 год.на Старозагорски окръжен съд  с предмет на дейност – изкупуване и  първична преработка на естествени текстилни суровини с неопределен срок.
”Тракийски памук”АД е правоприемник на ДСП”Текстилни влакна “гр.Ст.Загора, създадено на 1.04.1950година с предмет на дейност първична преработка на памук и пашкули. През 1957год. е преименувано в ДИП”Тракийски памук” и така съществува до декември 1970 година. От 1971 год до 28.06.1991 год. е било на подчинение последователно на ДСО”Текстил”, ДСО”Текстилни влакна”гр.Пловдив, ДФ”Свила”Хасково.През 1991 год. приема статут на държавна фирма и съществува така до приватизацията и през 1997 година, когато с решение № 1281 е регистрирано като акционерно дружество. Дружеството е публично и е вписано в регистъра на публичните дружества на КФН от 1998г.

През 2013 година поради трайна липса на интерес от отглеждане на памук, както и силно свит пазар на омаганения памук, Дружеството сменя предмета на дейност.

Предмет на дейност   Отдаване под наем на собствени недвижими имоти.

 “Тракийски памук”АД се намира в индустриалната част на гр.Стара Загора. На територията му са построени основните производствени сгради: складове за неомаганен памук, цех за почистване на неомаганения памук, основен производствен корпус, складове за омаганен памук, сграда за съхранение на пашкули.

Управление

Органи на Дружеството са Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите.
Дружеството е с едностепенна система на управление.

Членове на Съвета на директорите са:

   • Димо Петров Петров– Председател на СД и изпълнителен директор на Дружеството
   • Донка Кирилова Петрова– Член на СД
   • Люба Георгиева Димитрова –  представляващ Член на СД 

Дружеството се представлява ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО  от Люба Георгиева Димитрова и Димо Петров Петров.

Капитал

Основания   капитал на  дружеството е 267 х.лв, разпределен на 266998  броя акции  по 1 лев всяка. Дружеството е акционерно с 100 % частен  капитал.Всички акции са от един клас – обикновени, поименни, с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и съразмерен ликвидационен дял.