На 10-06-2019г от 11:00ч в залата на Дружеството се проведе ОСА. Протокола от събранието е публикуван в раздела за инвеститорите.