Първо тримесечие

МСС, Приложение към ГФОДоклад,  Допълнителна информация

Второ тримесечие

МСС, Приложение към ГФО, ДокладДопълнителна информация, Вът.информация чл.7 регл.596

Трето тримесечие

МСС, Прилажение към ГФО, Доклад, Допълнителна информация, Вът.информация по чл.7 на регл. 596

Четвърто тримесечие

МССПриложение към ГФО, Доклад, Допълнителна информация, Вът.информация по чл.7 на рег.596 

 Годишен финансов отчет към 31.12.2017г.

МСС, Приложение към ГФО, Доклад, Допълнителна информация, Вът.информация по чл.7 от рег.596,

одиторски доклад, Доклад политика по възнагражденията на СД