18-03-2016

Решение на СД : тук
 

18-04-2016

ПОКАНА ЗА ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ Съветът  на  директорите на “Тракийски памук”АД, Стара Загора, на основание на чл.223 ТЗ свиква Извънредно Общо събрание на акционерите на 18.04.2016г. в 11.00 часа в административната сграда на дружеството в гр.Стара Загора, ул..Индустриална №50 при следния дневен ред и следните проекти за решение:  1.Приемане на решение във връзка с условията и целесъобразността на сделки по чл 114 от ЗППЦК, предложени в Мотивиран  доклад на СД  за одобрение от ОСА.Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството одобрява предварително всички сделки за продажба на активи на дружеството на цена не по-ниска от 90% от данъчните оценки на съответните активи и овластява Съвета на директорите на “ТРАКИЙСКИ ПАМУК” АД, гр. Стара Загора  да извърши  продажби, при  условия и срокове, описани в Мотивиран доклад на СД  описаните по-горе недвижими имоти и възлага на изпълнителния директор на СД на инж. Димо Петров  да сключи договори за продажба. Всички средства реализирани от тези продажби да се насочват изключително за погасяване на задълженията.След погасяване на всички задължения на дружеството да се преустановят продажбите на активи.  Общият брой акции на дружеството са в размер на 266998 броя, поименни безналични акции. Акциите с право на участие и с право на глас в Общото събрание на акционерите са в размер на  266998 броя поименни безналични акции. Всички лица, акционери, притежаващи заедно и поотделно най-малко 5% (пет на сто) от капитала на дружеството имат право да поискат включване на въпроси и да предлагат решения по обявения дневен ред по реда на чл. 223а  от ТЗ не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА. В случай, че акционер упражни тези свои права, след обявяването им в търговския регистър, той трябва да представи в седалището на Дружеството и на Комисията за финансов надзор, списъка на включените въпросите, предложенията за решения по тях и писмените материали. По време на заседанието на общото събрание всеки акционер (ОСА) има право да поставя въпроси и да прави предложения за решения по въпроси включени в дневния ред на ОСА и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на ОСА. .  Регистрацията на акционерите започва в 10.00 часа и приключва в 10.50 часа на обявената дата. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители и се легитимират с представянето на удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на дружеството от законния представител на акционера по Образец, приложен към материалите за ОСА; удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност и писмено, изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание, по Образец приложен към материалите за ОСА. Образец на пълномощно е публикуван на интернет страницата на дружеството  www.trapasz.com.  Право на участие и правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД най-късно 14 дни преди датата на общото събрание т.е.до 04.04.2016г. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно дадено в нарушение на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК е нищожно. Съгласно чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК, Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и Пълномощни по електронен път на следната електронна поща: t_pamuk@mail.orbitel.bg, като електроннните съобщения трябва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ, сканирано във формат pdf ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Всички Пълномощни, трябва да бъдат представени на седалището на дружеството или получени по електронната поща на дружеството не по-късно от два дни преди датата на Общото събрание на акционерите.При липса на кворум, на основание член 227, ал.3 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 05.05.2016 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ. Материалите, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството – гр. Стара Загора, ул.Индустриална №50  всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, както и на интернет страницата www.trapasz.com , считано от датата на обявяване поканата за извънредното общо събрание на акционерите в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.  
 

08-03-2016

На  29.02.2016г в гр.Стара Загора се проведе заседание на съвета на директорите на “Тракийски памук”АД гр.Ст.Загора, на което СД реши:

 

 Свиква Извънредно  Общо събрание на акционерите на “Тракийски памук”АД гр.Стара Загора на 15.04.2016год. от 11 часа с място на провеждане - сградата на “Тракийски памук”АД гр.Стара Загора, ул.Индустриална 50, а при липса на кворум на 03.05.2016г от 11.00 часа на същото място.

ПОКАНА ЗА ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ Съветът  на  директорите на “Тракийски памук”АД, Стара Загора, на основание на чл.223 ТЗ свиква редовно годишно  Общо събрание на акционерите на 15.04.2016г. в 11.00 часа в административната сграда на дружеството в гр.Стара Загора, ул..Индустриална №50 при следния дневен ред и следните проекти за решение:  1.Приемане на решение във връзка с условията и целесъобразността на сделки по чл 114 от ЗППЦК, предложени в Мотивиран  доклад на СД  за одобрение от ОСА.Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството одобрява предварително всички сделки за продажба на активи на дружеството на цена не по-ниска от 90% от данъчните оценки на съответните активи и овластява Съвета на директорите на “ТРАКИЙСКИ ПАМУК” АД, гр. Стара Загора  да извърши  продажби, при  условия и срокове, описани в Мотивиран доклад на СД  описаните по-горе недвижими имоти и възлага на изпълнителния директор на СД на инж. Димо Петров  да сключи договори за продажба. Всички средства реализирани от тези продажби да се насочват изключително за погасяване на задълженията.След погасяване на всички задължения на дружеството да се преустановят продажбите на активи.  Общият брой акции на дружеството са в размер на 266998 броя, поименни безналични акции. Акциите с право на участие и с право на глас в Общото събрание на акционерите са в размер на  266998 броя поименни безналични акции. Всички лица, акционери, притежаващи заедно и поотделно най-малко 5% (пет на сто) от капитала на дружеството имат право да поискат включване на въпроси и да предлагат решения по обявения дневен ред по реда на чл. 223а  от ТЗ не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА. В случай, че акционер упражни тези свои права, след обявяването им в търговския регистър, той трябва да представи в седалището на Дружеството и на Комисията за финансов надзор, списъка на включените въпросите, предложенията за решения по тях и писмените материали. По време на заседанието на общото събрание всеки акционер (ОСА) има право да поставя въпроси и да прави предложения за решения по въпроси включени в дневния ред на ОСА и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на ОСА. .  Регистрацията на акционерите започва в 10.00 часа и приключва в 10.50 часа на обявената дата. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители и се легитимират с представянето на удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на дружеството от законния представител на акционера по Образец, приложен към материалите за ОСА; удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност и писмено, изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание, по Образец приложен към материалите за ОСА. Образец на пълномощно е публикуван на интернет страницата на дружеството  www.trapasz.com.  Право на участие и правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД най-късно 14 дни преди датата на общото събрание т.е.до 01.04.2016г. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно дадено в нарушение на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК е нищожно. Съгласно чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК, Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и Пълномощни по електронен път на следната електронна поща: t_pamuk@mail.orbitel.bg, като електроннните съобщения трябва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ, сканирано във формат pdf ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Всички Пълномощни, трябва да бъдат представени на седалището на дружеството или получени по електронната поща на дружеството не по-късно от два дни преди датата на Общото събрание на акционерите.При липса на кворум, на основание член 227, ал.3 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 03.05.2016 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ. Материалите, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството – гр. Стара Загора, ул.Индустриална №50  всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, както и на интернет страницата www.trapasz.com , считано от датата на обявяване поканата за редовното годишно общо събрание на акционерите в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.                                                  Представляващ член на СД:…………………………..                                                                                              Люба Димитрова                                                                                 

 

 

29-05-2015

Съветът  на  директорите на “Тракийски памук”АД, Стара Загора, на основание на чл.223 ТЗ свиква  редовно годишно  Общо събрание на акционерите на 30.06.2015г. в 11.00 часа в административната сграда на дружеството в гр.Стара Загора, кв.Индустриален №50.

Поканата за събранието е вписана в Агенциата по вписванията и е публикувана заедно с материалите в раздел "За инвеститорите", както и на  www.x3news.bg 

 

23-06-2014

Днес 23.06.2014год. съгласно  чл.223 от ТЗ, чл.115 от ЗППЦК,  протокол от заседание на СД от 12.05.2014г. и в съответствие с обявената покана в Търговския регистър на Агенцията по вписване на 19.05.2014г. в гр. Стара Загора, кв.”Индустриален” в  залата на Дружеството се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Тракийски памук”АД.

 В раздела "за инвеститорите" е публикуван протокола от Общото събрание на акционерите.

 
Още статии...

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща > Край >>

Страница 4 от 9

Посетители
В момента има 10 посетителя в сайта
Търсене