27-01-2017

съобщение
 

19-12-2016

съобщение
 

15-12-2016

  съобщение                                                                    
 

27-06-2016

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

“ТРАКИЙСКИ ПАМУК”АД

ГР.СТАРА ЗАГОРА

ПРОВЕДЕНО НА 27.06.2016ГОД. Днес 27.06.2016год. съгласно  чл.223 от ТЗ, чл.115 от ЗППЦК,  протокол от 17.05.2016г. от заседание на Съвета на директорите и в съответствие с обявената покана в Търговския регистър на Агенцията по вписване на 26.05.2016г. в гр. Стара Загора, кв.Индустриален №50 в  залата на Дружеството се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Тракийски памук”АД. Регистрацията на акционерите /пълномощниците/ започна съгласно публикуваната покана в 10:00 часа  и приключи в 10:50 часа.В посочения за начало час за започване на редовното общо събрание Изп.Директор г-н Димо Петров констатира, че към този час: 10:50 са регистрирани 230865 броя акции, които съгласно  Акта за актуално състояние в Централен Депозитар АД  представляват 86.47% от капитала на дружеството. Съгласно изискванията на ТЗ необходимия кворум е налице и събранието се откри в 11:00часа  Г-н Димо Петров Петров уведоми присъстващите акционери, че на събранието не присъстват акционери, представлявани чрез пълномощници и предложи за делово протичане на събранието да бъдат избрани  за председател, секретар и преброител следните лица: Председател:  Люба Георгиева ДимитроваСекретар:        Георги Добрев МитевПреброител:    Таньо Иванов Тончев Други предложения не постъпиха. Г-н Димо Петров предложи за гласуване направеното предложение.Общото събрание реши:Приема за Председател: Люба Георгиева Димитрова, Секретар: Георги Добрев Митев, Преброител: Таньо Иванов ТончевГласували:  230865За:               230865Против:         нямаПриема се Председателя г-жа  Люба Георгиева Димитрова прочете пред Общото събрание предварително обявения дневен ред, при който протече събранието:1.Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 год. 2.Приемане на ГФО на дружеството за 2015 год. и доклада на експерт-счетоводителя. 3.Приемане на доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ Тракийски памук “ АД за 2015 г. 4.Отчет за дейността на одитния комитет на Тракийски памук АД през 2015г.  5.Отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите;  6.Приемане на решение за покриване на загубата за 2015год.  7.Избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2016 год.    8.Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015год.  9.Приемане на политика на възнагражденията на членовете на СД.  10. Приемане на решение във връзка с условията и целесъобразността на сделки по чл 114 от ЗППЦК, предложени в Мотивиран  доклад на СД  за одобрение от ОСА.   По т.1 от дневния ред г-жа  Люба Георгиева Димитрова даде думата на г-н Димо Петров – изпълнителен директор на “Тракийски памук”АД. Г-н Петров запозна присъстващите на Общото събрание с доклада на СД за дейността на дружеството през 2015год.По т.1 от дневния ред Общото събрание реши:ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г;Гласували:         230865За:                     230865Против:                 нямаПриема се По т.2 от дневния ред -приемане на ГФО на дружеството за 2015 год. и доклада на експерт-счетоводителя,   одиторския доклад за извършената проверка на счетоводния отчет за финансовата 2015год. прочете г-жа Люба Димитрова. По точка 2 от дневния ред общото събрание реши:Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.и доклада на експерт-счетоводителя.  Гласували:         230865За:                      230865Против:     нямаПриема се. По т 3. от дневния ред Г-н Петров изчете доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ Тракийски памук “ АД за 2015 гПо точка 3 от дневния ред общото събрание реши:Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ Тракийски памук “ АД за 2015г.Гласували:         230865За:                      230865Против:     нямаПриема се.            По т.4 от дневния ред г-жа  Люба Димитрова  прочете Отчета за дейността на одитния комитет на Тракийски памук АД през 2015г.  По точка 4 Общото събрание реши:Приема Отчета за дейността на одитния комитет на Тракийски памук АД през 201Гласували:         230865За:                     230865Против:             нямаПриема се По т.5 от дневния ред Отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите Директора за връзка с инвеститорите Емилия Павлова прочете доклада за дейността си през 2015 год.По т.5 Общото събрание реши:Приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2015гГласували:         230865За:                     230865Против:             нямаПриема се По т.6 от дневния ред -приемане на решение за покриване на загубата за 2015год. От името на СД  Г-жа Люба Димитрова предложи на ОСА  загубата за 2015 год. бъде покрита до размера и за сметка на общите и допълнителни резерви от минали години.  Не постъпиха други предложения  По точка 6 Общото събрание реши:Загубата за 2015год. да бъде покрита до размера и за сметка на общите и допълнителни резерви от минали години.   Гласували:        230865За:                     230865Против:             нямаПриема се Точка 7 от дневния ред избор на експерт-счетоводител на Дружеството Председателя на събранието г-жа Люба Димитрова предложи за 2016 год.експерт-счетоводител на “Тракийски памук”АД да бъде избран г-н Цветан Николов Янчев, дип.№ 0053/1991г. гр.Стара Загора.  Не постъпиха други предложения . По точка 7 Общото събрание реши:Избира за експерт-счетоводител за финансовата 2016год. г-н Цветан Николов Янчев, дип.№ 0053/1991г. гр.Стара Загора.Гласували:         230865За:                      230865Против:            нямаПриема се.  Точка 8 от дневния ред – освобождаване от отговорност на СД за дейността им през 2015год. По т.8 общото събрание на акционерите реши:Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015год.Гласували:         230865За:                      230865Против:             нямаПриема се. Точка 9 - приемане на политика на възнагражденията на членовете на СД. Г-н Димо Петров – изпълнителен директор на “Тракийски памук”АД запозна присъстващите на Общото събрание с политика на възнагражденията на членовете на управителните органи.Не постъпиха  предложения. По точка 9 Общото събрание на акционерите реши: Приема предложената политика на възнагражденията на членовете на управителните органи Гласували:         230865За:                      230865Против:            нямаПриема се. Точка 10 - приемане на решение във връзка с условията и целесъобразността на сделки по чл 114 от ЗППЦК, предложени в Мотивиран  доклад на СД  за одобрение от ОСА. Председателя на събранието г-жа Люба Димитрова даде думата на Димо Петров. Г-н Петров изчете целия доклад пред акционерите. Въпроси във връзка с предложеното в доклада не постъпиха.По точка 10 Общото събрание на акционерите реши: Одобрява и приема мотивирания доклад  на СД и одобрява сключването на предложените в него сделки и при посочените в него условия и параметри; Гласували:         230865За:                      230865Против:            нямаПриема се. Поради изчерпване на дневния ред  в 12.18 часа Общото събрание на акционерите на “Тракийски памук”АД гр.Стара Загора  бе закрито. Неделима част от протокола са:1.Списъка на присъстващите акционери и техните представители.2.Документите свързани със свикването на Общото събрание.
 

Покана за Общо събрание 27-06-2016

ПОКАНА ЗА ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ Съветът  на  директорите на “Тракийски памук”АД, Стара Загора, на основание на чл.223 ТЗ свиква  редовно годишно  Общо събрание на акционерите на 27.06.2016г. в 11.00 часа в административната сграда на дружеството в гр.Стара Загора, ул..Индустриална №50 при следния дневен ред и следните проекти за решение:1.Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 год. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г;2.Приемане на ГФО на дружеството за 2015 год. и доклада на експерт-счетоводителя. Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.и доклада на експерт-счетоводителя. 3.Приемане на доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ Тракийски памук “ АД за 2015 г.
Предложение за решение: ОСА приема доклад
а за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ Тракийски памук “ АД за 2015г.
4.Отчет за дейността на одитния комитет на Тракийски памук АД през 2015г. Проект за решение – ОС приема отчета.5.Отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите; Проект за решение– ОС приема отчета.6.Приемане на решение за покриване на загубата за 2015год. Проект за решение – ОС приема предложението загубата за 2015год. да бъде покрита до размера и за сметка на общите и допълнителни резерви от минали години.  7.Избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2016 год. Съвета на директорите предлага на общото събрание да избере експерт-счетоводител на дружеството за финансовата 2016 год Цветан Николов Янчев, дип.№ 0053/1991г. Проект за решение - ОС приема предложението;  8.Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015год. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015 год; 9.Приемане на политика на възнагражденията на членовете на СД. Проект за решение – ОС приема предложението на СД; 10. Приемане на решение във връзка с условията и целесъобразността на сделки по чл 114 от ЗППЦК, предложени в Мотивиран  доклад на СД  за одобрение от ОСА. Проект за решение – ОС одобрява и приема мотивирания доклад  на СД и одобрява сключването на предложените в него сделки и при посочените в него условия и параметри;                                                                                                                                                 Общият брой акции на дружеството са в размер на 266998 броя, поименни безналични акции. Акциите с право на участие и с право на глас в Общото събрание на акционерите са в размер на  266998 броя поименни безналични акции. Всички лица, акционери, притежаващи заедно и поотделно най-малко 5% (пет на сто) от капитала на дружеството имат право да поискат включване на въпроси и да предлагат решения по обявения дневен ред по реда на чл. 223а  от ТЗ най-късно до 12.06.2016г. В случай, че акционер упражни тези свои права, след обявяването им в търговския регистър, той трябва да представи в седалището на Дружеството и на Комисията за финансов надзор, списъка на включените въпросите, предложенията за решения по тях и писмените материали. По време на заседанието на общото събрание всеки акционер (ОСА) има право да поставя въпроси и да прави предложения за решения по въпроси включени в дневния ред на ОСА и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на ОСА. .  Регистрацията на акционерите започва в 10.00 часа и приключва в 10.50 часа на обявената дата. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители и се легитимират с представянето на удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на дружеството от законния представител на акционера по Образец, приложен към материалите за ОСА; удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност и писмено, изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание, по Образец приложен към материалите за ОСА. Образец на пълномощно е публикуван на интернет страницата на дружеството  www.trapasz.com.  Право на участие и правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД най-късно 14 дни преди датата на общото събрание т.е.до 13.06.2016г. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно дадено в нарушение на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК е нищожно. Съгласно чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК, Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и Пълномощни по електронен път на следната електронна поща: t_pamuk@mail.orbitel.bg, като електроннните съобщения трябва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ, сканирано във формат pdf ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Всички Пълномощни, трябва да бъдат представени на седалището на дружеството или получени по електронната поща на дружеството не по-късно от два дни преди датата на Общото събрание на акционерите.При липса на кворум, на основание член 227, ал.3 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 15.07.2016 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ. Материалите, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството – гр. Стара Загора, ул.Индустриална №50  всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, както и на интернет страницата www.trapasz.com , считано от датата на обявяване поканата за редовното годишно общо събрание на акционерите в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.                                                  Представляващ член на СД:…………………………..                                                                                              Люба Димитрова                                                                            
 
Още статии...

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща > Край >>

Страница 3 от 9

Посетители
В момента има 7 посетителя в сайта
Търсене