04-09-2019

На вниманието на:   БФБ-София АД,   на всички акционери на Тракийски памук АД, на всички заинтересовани!
С решение №1002-ПД от 03.09.2019г. на Комисията за Финансов Надзор Тракийски памук АД е отписано от регистъра на публичните дружества, както и издадената от дружеството емисията ценни книжа. Решението на КФН - тук
 

10-06-2019

На 10-06-2019г от 11:00ч в залата на Дружеството се проведе ОСА. Протокола от събранието е публикуван в раздела за инвеститорите.

 

24-04-2019

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 

Съветът  на  директорите на “Тракийски памук”АД, Стара Загора, на основание на чл.223 ТЗ свиква  редовно годишно  Общо събрание на акционерите на 10.06.2019г. в 11.00 часа в административната сграда на дружеството в гр.Стара Загора, ул.Индустриална №50 при следния дневен ред и следните проекти за решение:

1.Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 год. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г;

2.Приемане на ГФО на дружеството за 2018 год. и доклада на експерт-счетоводителя. Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 год.и доклада на експерт-счетоводителя.

3.Приемане на доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ Тракийски памук “ АД за 2018 г.
Предложение за решение: ОСА приема доклад
а за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ Тракийски памук “ АД за 2018г.

4.Отчет за дейността на одитния комитет на Тракийски памук АД през 2018г. Проект за решение – ОС приема отчета.

5.Отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите; Проект за решение– ОС приема отчета.

6. Приемане на решение за покриване на загубата за 2018год. Проект за решение – ОС приема предложението загубата за 2018год. да се отнесе в непокрита загуба от минали години.   

7.Избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2019 год. Съвета на директорите предлага на общото събрание да избере експерт-счетоводител на дружеството за финансовата 2019 год Цветан Николов Янчев, дип.№ 0053/1991г. Проект за решение - ОС приема предложението; 

8.Приемане на решение за отписване на “Тракийски памук”АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията на финансов надзор на основание чл.30 ал.1, т.3 от ЗКФН по реда на чл.119, ал.1, т.1,б.“а“ и “б“ от ЗППЦК и чл.18  от Наредба 22/29.07.2005г. Проект за решение – ОСА приема решение за отписване на “Тракийски памук”АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията на финансов надзор на основание чл.30 ал.1, т.3 от ЗКФН по реда на чл.119, ал.1, т.1,б..“а“ и“б“ от ЗППЦК и чл.18  от Наредба 22/29.07.2005г. 

9.Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018год. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018год;

10.Приемане на решение за промяна в устава на дружеството при условие, че ОСА приеме предложеното решение по т.8 от дневния ред за отписване на  “Тракийски памук”АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията на финансов надзор и при условие, че КФН не откаже отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията на финансов надзор. СД предлага следните изменения и допълнения в устава:

Изменя:  Чл.1(1) /изм. с реш на ОСА на 13.06.2013г, изм. с реш на ОСА на ...06.2019г./ „Тракийски памук”АД е юридическо лице, учредено като акционерно дружество по смисъла на чл.158/от ТЗ/ и при спазване на изискванията на Търговския закон. 

Изменя: Чл.18(1) /изм. с реш на ОСА на 30.06.2008г, изм. с  реш. на ОСА на ...06.2019г./ Книгата на акционерите се води по решение на ръководството: или в Дружеството или в Централен депозитар АД.  

Добавя към чл.18: ал.(4)/приет с реш на ОСА на ...06.2019г./Когато книгата на акционерите се води в дружеството в нея се записва името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионна стойност, броят и номерата на акциите. В книгата на поименните акционери задължително се отбелязва дали притежаваните акции са привилегировани или не.  

Лицето или лицата, представляващи дружеството, или упълномощено от тях лице са длъжни да осигурят вписването в книгата за акционерите на обстоятелствата по предходните две изречения и на настъпилите в тях промени не по-късно от 7дни от представяне на документите съобразно изискванията на закона и устава. Тези изисквания се отнасят и за временните удостоверения.

Изменя: Заключителни разпоредби

Чл.45а /приет с реш. на ОСА на 30.06.2008г,изменен с реш на ОСА на 13.06.2013г, изменен с реш на ОСА на .06.2019г./ Настоящия актуализиран устав е приет с решение на Общото събрание на акционерите на …...06.2019г.   Проект за решение: ОСА приема предложените промени

Общият брой акции на дружеството са в размер на 266998 броя, поименни безналични акции. Акциите с право на участие и с право на глас в Общото събрание на акционерите са в размер на  266998 броя поименни безналични акции. Всички лица, акционери, притежаващи заедно и поотделно най-малко 5% (пет на сто) от капитала на дружеството имат право да поискат включване на въпроси и да предлагат решения по обявения дневен ред по реда на чл. 223а  от ТЗ най-късно до 26.05.2019г. В случай, че акционер упражни тези свои права, след обявяването им в търговския регистър, той трябва да представи в седалището на Дружеството и на Комисията за финансов надзор, списъка на включените въпросите, предложенията за решения по тях и писмените материали. По време на заседанието на общото събрание всеки акционер (ОСА) има право да поставя въпроси и да прави предложения за решения по въпроси включени в дневния ред на ОСА и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на ОСА.  

Регистрацията на акционерите започва в 10.00 часа и приключва в 10.50 часа на обявената дата. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители и се легитимират с представянето на удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на дружеството от законния представител на акционера по Образец, приложен към материалите за ОСА; удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност и писмено, изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание, по

Образец приложен към материалите за ОСА. Образец на пълномощно е публикуван на интернет страницата на дружеството  www.trapasz.com.  Право на участие и правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД най-късно 14 дни преди датата на общото събрание т.е.до 27.05.2019г. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно дадено в нарушение на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК е нищожно. Съгласно чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК, Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и Пълномощни по електронен път на следната електронна поща: t_pamuk@mail.orbitel.bg, като електроннните съобщения трябва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ, сканирано във формат pdf ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Всички Пълномощни, трябва да бъдат представени на седалището на дружеството или получени по електронната поща на дружеството не по-късно от два дни преди датата на Общото събрание на акционерите.

При липса на кворум, на основание член 227, ал.3 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 26.06.2019 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството – гр. Стара Загора, ул.Индустриална №50  всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, както и на интернет страницата www.trapasz.com , считано от датата на обявяване поканата за редовното годишно общо събрание на акционерите в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

                                                  Представляващ член на СД:………………

                                                                                                Люба Димитрова

 

 

27-06-2018

На 27.06.2018г от 11:00 часа в залата на Дружеството се проведе Общо събрание на акционерите. Протокола от събранието е публикуван в раздела за инвеститорите!
 

21-05-2018

ПОКАНА ЗА ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ

 

Съветът  на  директорите на “Тракийски памук”АД, Стара Загора, на основание на чл.223 ТЗ свиква  редовно годишно  Общо събрание на акционерите на 27.06.2018г. в 11.00 часа в административната сграда на дружеството в гр.Стара Загора, ул.Индустриална №50 при следния дневен ред и следните проекти за решение:

1.Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 год.

Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г;

2.Приемане на ГФО на дружеството за 2017 год. и доклада на експерт-счетоводителя.

Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 год.и доклада на експерт-счетоводителя.

3.Приемане на доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ Тракийски памук “ АД за 2017 г.
Предложение за решение: ОСА приема доклад
а за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ Тракийски памук “ АД за 2017г.

4.Отчет за дейността на одитния комитет на Тракийски памук АД през 2017г. Проект за решение – ОС приема отчета.

5.Отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите; Проект за решение– ОС приема отчета.

6.Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2017год. Проект за решение – ОС приема предложението печалбата за 2017год. да бъде отнесена за покриване на загуби от минали години.

7.Избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2018 год. Съвета на директорите предлага на общото събрание да избере експерт-счетоводител на дружеството за финансовата 2018 год Цветан Николов Янчев, дип.№ 0053/1991г. Проект за решение - ОС приема предложението;  8.Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017год. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 год;

 

 

 

 Общият брой акции на дружеството са в размер на 266998 броя, поименни безналични акции. Акциите с право на участие и с право на глас в Общото събрание на акционерите са в размер на  266998 броя поименни безналични акции. Всички лица, акционери, притежаващи заедно и поотделно най-малко 5% (пет на сто) от капитала на дружеството имат право да поискат включване на въпроси и да предлагат решения по обявения дневен ред по реда на чл. 223а  от ТЗ най-късно до 12.06.2018г. В случай, че акционер упражни тези свои права, след обявяването им в търговския регистър, той трябва да представи в седалището на Дружеството и на Комисията за финансов надзор, списъка на включените въпросите, предложенията за решения по тях и писмените материали. По време на заседанието на общото събрание всеки акционер (ОСА) има право да поставя въпроси и да прави предложения за решения по въпроси включени в дневния ред на ОСА и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на ОСА.  

Регистрацията на акционерите започва в 10.00 часа и приключва в 10.50 часа на обявената дата. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители и се легитимират с представянето на удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на дружеството от законния представител на акционера по Образец, приложен към материалите за ОСА; удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност и писмено, изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание, по

Образец приложен към материалите за ОСА. Образец на пълномощно е публикуван на интернет страницата на дружеството  www.trapasz.com.  Право на участие и правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД най-късно 14 дни преди датата на общото събрание т.е.до 13.06.2018г. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно дадено в нарушение на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК е нищожно. Съгласно чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК, Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и Пълномощни по електронен път на следната електронна поща: t_pamuk@mail.orbitel.bg, като електроннните съобщения трябва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ, сканирано във формат pdf ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Всички Пълномощни, трябва да бъдат представени на седалището на дружеството или получени по електронната поща на дружеството не по-късно от два дни преди датата на Общото събрание на акционерите.

При липса на кворум, на основание член 227, ал.3 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 13.07.2018 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството – гр. Стара Загора, ул.Индустриална №50  всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, както и на интернет страницата www.trapasz.com , считано от датата на обявяване поканата за редовното годишно общо събрание на акционерите в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

 

 

 

                                                Представляващ член на СД:…………………………..

                                                                                                Люба Димитрова

 

                                                                         

 

 

 
Още статии...

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща > Край >>

Страница 1 от 9

Посетители
В момента има 1 посетител в сайта
Търсене